Evidencija primljenog zaključka o sprovođenju


Dobijeni zaključak o sprovođenju zavodi se u program unosom podataka sadržanih u samom zaključku kroz 5 koraka:


 1. Osnovni podaci: delovoni/interni broj zaključka, datum prijema zaključka, datum i broj zaključka, podaci o pošiljaocu – sudu ili izvršitelju, mogućnost otpremanja skeniranog zaključka i unosa napomene
  • Prilikom zavođenja osnovnih podataka sadržanih u zaključku proverava se ispravnost unetih podataka u smislu jedinstvenosti delovodnog/internog broja i jedinstvenost datuma i broja zaključka javnog izvršitelja ili suda
  • Pošiljalac, javni izvršitelj ili sud, se bira iz baze podataka sadržanih u samom programu uz mogućnost dodavanja novih podataka ili izmenu postojećih podataka
 2. Unos poverioca: unos svih potrebnih podataka o povericu ili poveriocima, bilo da su u pitanju pravna ili fizička lica
  • Prilikom zavođenja podataka o povericu moguće je koristi podatke o već evidentiranom licu iz baze podataka bez ponovnog unosa podataka
  • Zavođenje pravnih lica je olakšano korišćenjem dostupnih podataka putem veb servisa Narodne banke Srbije, te je moguće za uneti matični broj (MB) ili poreski identifikacioni broj (PIB) prevući osnovne podatke o pravnom licu i tekućim račinima
 3. Unos klijenta/dužnika: unos potrebnih podataka o klijentu/dužniku sa unosom tekućih računa
  • Prilikom zavođenja podataka o klijentu/dužniku moguće je koristiti podatke o već evidentiranim licima iz baze podataka bez ponovnog unosa podataka
  • Prilikom unosa tekućih računa/partija klijenta/dužnika moguće je odabrati neki od tipa dinarskog ili deviznog računa, ili evidentirati račun/partiju koja se odnosi na račun za prinudnu naplatu ukoliko banka iste koristi. Račun za prinudnu naplatu otvara sama banka i on služi da se sredstva koja se koriste u svrhu namirenja duga prinudnom naplatom, tako što se sredstva sa svih računa klijenta prvo prenesu na račun za prinudnu naplatu, a kasnije sa tog računa na tekuće račune koji su nevedeni u samom zaključku o sprovođenju.
  • Unos tekućih računa se može preskočiti ukoliko CronusBank dobija podatke aktivnih klijenata iz interne baze banke
 4. Unos podataka o dugovanju klijenta/dužnika – stavke glavnog potraživanja
  • Stavke glavnog potraživanja moguće je evidentirati zajedno sa kamatom
  • Prilikom zavođenja duga moguće je za svaku stavku definisati broj računa na koji je potrebno preneti novac
  • Kako aplikaciju Cronus koristi više od 160 javnih izvršitelja moguće je za zaključke koji su primljeni od strane naših korisnika prevući stavke glavnog duga iz Cronus aplikacije i time ubrzati unos stavki glavnog duga i izbeći moguće greške
 5. Unos podataka o dugovanju klijenta/dužnika – troškovi
  • Prilikom evidentiranja troškova moguće je odabrati tip troškova: Troškovi, Predujam, Nagrada/Naknada. Redosled namirenja troškova zavisi od odabranog tipa
  • Takođe, prilikom evidentiranja troškova moguće je odabrati broj računa na koji je potrebno izvršiti prenos i to za svaki trošak posebno