Tok sprovođenja


CronusBank poseduje mogućnost da podatke o klijentu/dužniku u vidu tekućih računa i promenama stanja dopremi iz internog sistema banke (putem veb servisa ili direktnim prenosom potrebnih podataka u bazu).


Preko sistema je moguće generisanje potrebnih naloga za prenos i izvoz paketa u formatu pogodnim za uvoz u interni sistem banke kako bi oni bili realizovani. Prilikom generisanja naloga CronusBank vodi računa o tekućem računu na koji je porebno preneti novac i visinu iznosa koji je potrebno namiriti uračunavajući i kamatu ukoliko je ona definisana. U slučaju da klijent ima više aktivnih zaključaka, redosled namirenja je definisan na osnovu datuma prijema zaključka.


Nakon realizacije paketa naloga moguće je definisati potrebne donete akte i u slučaju da se zaključak namiri u celosti promeniti status zaključka iz aktivnog u rešen, ili prebaciti u status povučen usled prijema zaključka o obustavi sprovođenja.


Moguće je voditi podatke o oročenjuma i imati pregled isteka oročenja putem kalendara.