UPITNIK


Aplikacija "Upitnik" se koristi za anketiranje i samoevaluaciju i sastavljena je iz dva dela: administratorskog dela u kome korisnik dobija mogućnost kreiranja i modifikovanja upitnika, i korisničkog dela gde korisnik popunjava kreirane upitnike koji su predviđeni za popunjavanje.


Postoji mogućnost da se ova aplikacija poveže sa studentskim portalom, koji već funkcioniše na fakultetu i da se studentima ponudi popunjavanje upitnika direktno sa studentskog portala.


1 Administratorski deo. Logovanjem na administratorski deo aplikacije, korisnik dobija pre svega mogućnost kreiranja novih upitnika kroz dodavanje novih grupa pitanja i samih pitanja, kao i mogućih odgovora za svako pojedinačno pitanje. Mogućnosti za odgovore su svedene na to da se bira jedan od ponuđenih odgovora. Administrator može kreirati i postavljati na neaktivne ili aktivne, više anketa. Ovde se podrazumeva da je Anketa skup više upitnika. Ideja je da se kreira po jedna anketa za svaku ciljnu grupu ispitanika koji popunjavaju različite upitnike. Na primer za studente završnih godina studija, za studente doktorskih studija, za nastavnike, za ostale studente itd. Administrator definiše kad je anketa aktivna i kad studenti mogu da je popunjavaju. Moguće je generisati naloge za studente i nastavnike koji mogu pristupiti anketiranju. U administratorskom delu postoji mogućnost da dobijete sve izveštaje o već urađenim anketama i to u formi i na način propisan i predložen od strane Univerziteta u Nišu. Ovde je moguće odraditi doradu izveštaja prema posebnim potrebama Vašeg fakulteta.


2Korisnički deo. Logovanjem na korisnički deo portala "Upitnik", korisnik je u mogućnosti da popuni upitnike koji su predviđeni za popunjavanje. Sam portal se brine o tome da studentu ponudi po jedan upitnik za svaki predmet koji je student slušao u semestru i školskoj godini za koju popunjava upitnik. U aplikaciju su ugrađeni svi upitnici koji su definisani od strane Rektorata Univerziteta u Nišu i koji su usvojeni kao standardni upitnici za anketiranje na svim fakultetima.