NASTAVNIČKI PORTAL


Nastavnički portal je veb aplikacija namenjena praćenju realizacije obaveza nastavnika visokoškolske ustanove. Portal može služiti i za elektronsko popunjavanje zapisnika sa ispita od strane nastavnika, definisanja organizacije nastave, načina ispitivanja i sl. Preko portala nastavnici mogu komunicirati sa studentima i kačiti materijale koje će studenti preuzimati sa sajta fakulteta.

Prva opcija na kalendaru jeste evidencija nastave. Biranjem termina nastave otvara se prozor u kome imate mogućnost unosa podatka o održavanju nastave u predviđenim terminima. To može biti potvrda o održanim časovima (Označi kao održano) i naznaka da časovi nisu održani (Označi kao neodržano). Redovno unošenje ovih obaveza je dužnost svakog ko je angažovan za realizaciju nastave u tekućoj školskoj godini. Nastavnik je dužan da unese i naziv nastavne jedinice koja je obrađena u terminu predavanja. Ukoliko čas nije održan, obaveza je nastavnika da unese razlog neodržavanja nastave. Tom prilikom je moguće ujedno i zakazati nadoknadu neodržanog časa. Sled poteza u okviru nastavnih aktivnosti biće verifikovan u izveštaju, dostupan nastavnicima koji su angažovani na predmetu, nadležnim službama i Dekanatu.

1Na portalu su uneti i termini svih pismenih i usmenih delova ispita na predmetima na kojim se izvodi nastava u toku tekuće školske godine. Oni ulaze u izveštaj o radu, jer se podrazumeva da moraju biti održani. Konsultacije će takođe biti verifikovane na portalu. NN Veća može zakazivati Dekan fakulteta i termin će se pojaviti na kalendaru. Potrebno je da nastavnik potvrdi prisustvo klikom na zakazani termin i izjasni se o prisustvu. Na kalendaru se može zakazati i druga vrsta obaveza koja predstavlja lično angažovanje nastavnika, ali ona neće ući u zvanični izveštaj već služi samo kao podsetnik.

2Postoji mogućnost pregleda predmeta na kojima je nastavnik angažovan za tekuću školsku godinu. Kod svakog predmeta je moguće dobiti spisak studenata koji slušaju predmet te školske godine. Moguće je zakazati obavezu studentima ili ih obavestiti o promeni rasporeda, otkazivanju nastave itd. Bilo kakvo obaveštenje te vrste se automatski šalje svim studentima na njihove elektronske email adrese.

3Moguće je da kroz portal nastavnik unese i održava svoju biografiju, spisak svojih publikacija, silabuse predmeta na kojima je angažovan i sve to prikazati direktno na sajt fakulteta ukoliko se osposobi veza sa bazom podataka u kojoj se čuvaju ovi podaci.

Preko portala je moguće da nastavnik preuzme zapisnik za ispit ili ga elektronski popuni i pošalje službi za nastavu. Isto tako, na portalu će biti moguće videti rezultate ankete koja se sprovede među studentima. Naravno, svako od nastavnika vidi samo svoju prosečnu ocenu po predmetu.